Training

Farsighted Museum Workshop 2021

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการ

  1. เข้าใจผู้สูงอายุในประเด็น Philosophy, Physical, Psychiatry
  2. เข้าใจปฏิบัติการการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ Museum Education
  3. ตระหนักถึงรายละเอียดในปฏิบัติการที่มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ปรัชญาการทำงานร่วมกับผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“อารยสถาปัตยกรรม: การออกแบบกายภาพในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ อุสันโน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รู้จิต รู้ใจ: การเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางจิตใจของผู้สูงวัย

นายแพทย์วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(semi-workshop จิตใจในวัยที่แตกต่าง)

Museums and Creative Aging Programs

ชนน์ชนก พลสิงห์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์กับผู้สูงอายุ

โครงการภัณฑารักษ์วัยเก๋า มิวเซียมสยาม

ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม

โครงการ Museum Objects and wellbeing

บุณฑริก เขมาชีวะ นักการศึกษา

โครงการ พิพิธภัณฑ์เล่นได้กับถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้สูงอายุ

วีระวัฒน์ กังวาฬนวกุล พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย

Aging Board Game Design

พยัญชนะ ชลศรานนท์ นักจัดการความรู้ และบุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์.

เกม Ageing Domino

ไม่แก่บ้างแล้วไป เดอะเกม