Schedule

For english please scroll down.

16 กันยายน 2564

9.00เปิดลิงก์เข้าร่วมการประชุม
9.15พิพิธภัณฑ์และสังคมสูงวัย
9.40พิพิธภัณฑ์: เสน่ห์เร้นลึกพลังบันดาลใจความตระหนักในคุณค่าชีวิต
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ นักประพันธ์และผู้ก่อตั้งบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 
10.30พิพิธภัณฑ์คือชีวิต 
ดร.หวง ซิงต้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน
11.00บทบาทที่เพิ่มขึ้นของพิพิธภัณฑ์ในสังคมสูงวัย
เปีย โฮวี หัวหน้าภัณฑารักษ์ที่มูลนิธิศิลปะอัลเบิร์ตเดอลาชาแปล  ฟินแลนด์
11.30พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยในมุมมองของเอเชียตะวันออก
โทมัส ควน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม สิงคโปร์
14.00โต๊ะกลมองค์ปาฐก

17 กันยายน 2564

9.00เปิดลิงก์เข้าร่วมการประชุมห้องย่อย
9.15-12.00
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมหรือกระบวนทัศน์การสร้างสรรค์และนวัตกรรมเรื่องเล่าและความทรงจำ
ผู้อภิปราย
อภินันท์ ธรรมเสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้อภิปราย
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
นักวิชาการอิสระ
ผู้อภิปราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) เชื่อมรุ่น…วัยใสกับวัยเซียนในยุคดิจิทัล
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และพิมพ์ผกา ทรายข้าว
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1) การพัฒนาสุขภาวะและชะลออาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุผ่านบอร์ดเกมเรื่องเล่าจากงานศิลปะ
เมธาวี กิตติอาภรณ์พล และนัฐกานต์ ภู่รุ่งฤทธิ์
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1) ชาญชราเล่าภาพอดีตย่านบางลำพู
ลลิตา อัศวสกุลฤชา, เจนจิรา สีหราช
และกานต์ภพ ภิญโญ
พิพิธบางลำพูและพิพิธภัณฑ์เหรียญ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
2) สองวัย…หัวใจเดียวกัน
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2) โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋: การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุผ่านสถานที่เรื่องเล่าและข้าวของ
ชุตินันท์  ทองคำ 
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) พิพิธภัณฑ์โนราเติม-วิน-วาดกับการสืบทอดข้ามรุ่นด้วยการเพิ่มพื้นที่ออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย อิศรเดช
3) กล่องพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง
กาญจนา จีโน และเพื่อน
3) “เรื่องเล่าย้อนวัย” การถ่ายทอดอุดมการณ์และประสบการณ์ทำงานช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ. 2509 – 2519) ของอดีตพนักงาน ธ.ก.ส.
นำพงศ์ ฉิมสุข
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
14.00เปิดลิงก์เข้าร่วมการประชุมห้องย่อย
14.15-17.00
งานนิทรรศการเพื่อสังคมสูงวัยผู้สูงวัยกับงานฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมมองชุมชนจากมุมผู้สูงวัย
ผู้อภิปราย
ชนน์ชนก พลสิงห์
มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ผู้อภิปราย
อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อภิปราย
อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
1) การจัดนิทรรศการเพื่อบูรณาการความต่างและสร้างความสุขให้กับสังคมในยุคโรคระบาด
สิรินทร์ ย้วนใยดี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก กรมศิลปากร
1) กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในแหล่งอุทยานธรณีโคราชกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
นิรวิทธ์  เพียราษฎร์ และลาวัลย์ ตอสกุล
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1) สูตรรักษ์จำ: การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารจากความทรงจำสูงวัย ในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์ และโสภา ศรีสำราญ
2) วิจัยเชิงปฏิบัติการ: จัดแสดงแบบไหนรุ่นใหญ่ชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสิต ลีนิวา
และอาจารย์กฤติยา ปิยะอรุณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2) ผลัดกันก้าวชวนกันเดินสองวัยเผชิญพลิกฟื้นพิพิธภัณฑ์
ถนอม คงยิ้มละมัย, เนตรนภา รุ่มรวย, ปราง ปิงเมืองเหล็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
2) สอ…วอ…นอกบ้าน 
พิชญ์สินี ป้องภัย และ วิรัญญา พุ่มระย้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ภัณฑารักษ์วัยเก๋ากับเรื่องเล่าราชดำเนิน
ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร
มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
3) พิพิธภัณฑ์กับการฟื้นฟูมรดกโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงวัย
เบญจวรรณ พลประเสริฐ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
3) ผลของการให้โปรแกรมผ่านสื่อวิทยุชุมชนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและความรู้ด้านผู้สูงอายุในชุมชน
ลัดดาวัลย์ โพธิวิจิตร
ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

18 กันยายน 2564 

9.00เปิดลิงก์เข้าร่วมการประชุม
9.15Museum and Aging Society in Asia

Discussant: Dr.Ana Maria P. Labrador, Deputy Director-General for Museums, National Museum of the Philippines

Moderator: Dr.Theethavat Janevatchararuk, Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

Leaf Art Workshop for the Elderly: A Step Towards Universal Accessibility and Inclusivity
Jhaydee Ann F. Pascual, National Museum of the Philippines, Philippines

Farsighted Museum: Creativity and Innovation in Cultural Heritages
Swosti Rajbhandari Kyastha, Lumbini Buddhist University, Nepal

New Approach on Cabinet of Curiosity for Ageing People in Malaysia’s Museum Context 
Mohd Syahrul bin Ab. Ghani, Department of Museums Malaysia, Malaysia

Mission Possible: Seniors and Contemporary Art Project
Maria Tang and Sharon Chen, Singapore Art Museum, Singapore

Senior Citizen Co-Curation: Reflection on Traces of Ratchadamnoen Exhibition
Thaweesak Woraritrueangurai, Museum Siam – National Discovery Museum Institute, Thailand

Understanding Older People’s Problems in the Society from the Exhibition “The Stories of Getting Old”
Hoang Thi Nhu Hoa and Le Minh Thao, Vietnam Women’s Museum, Vietnam
14.00ความท้าทายในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เสวนาโต๊ะกลมโดยองค์กรร่วมจัด
ดำเนินรายการโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

16th September 2021

9.00 (GMT+7)The webinar link is available
9.15 (GMT+7)Museum and Aging Society
9.40 (GMT+7)Museum: Fascination, Inspiration, Affirmation
Khunying Chamnongsri Hanchanlash, Author and Founder of Cheevamit Social Enterprise
10.30 (GMT+7)Museum is Life!
Dr.Huang, Sing-Da, Head of Education Department of National Taiwan Museum
11.00 (GMT+7)The Expanding Role of the Museum in an Aging Society 
Pia Hovi, Head of Curator, The Albert de la Chapelle Art Foundation, Finland
11.30 (GMT+7)Museums as Resources for Seniors an East-Asian Perspective 
Thomas Kuan, University of the Third Age, Singapore
14.00 (GMT+7)Roundtable by Keynote Speakers
(English with Thai simultaneous translation) (120 min.)

17th September 2021

9.00 (GMT+7)The webinar links are available
(All presentations are in Thai with English Simultaneous Translation)
9.15-12.00 (GMT+7)
Cross-Generation UnderstandingCreativity and InnovationMemory Telling
Discussant and Moderator:
Apinan Thammasena
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Discussant and Moderator:
Dr. Decharut Sukkumnoed
Independent Scholar
Discussant and Moderator:
Asst. Prof. Suddan Wisudthiluck
Faculty of sociology and anthropology, Thammasat University
1) Bridging the Digital Generation Divide
Chewasit Boonyakiet and Pimphaka Saikhow
National Science Museum, Thailand (NSM)
1) Developing Healthy and Slow Dementia Symptom in Elderly Through Board Game from Art Stories
Methawee Kittiapornphol and Natthakarn Phurungrit
Art Centre, Silpakorn University
1) The Seniors and Oral History of Banglamphu
Lalita Assawasagulrecha, Jenjira Sriharaj and Karnphob Pinyo
Banglamphu Museum and The Coin Museum Treasury Department Ministry of Finance
2) Two Generation…Same Mind
Vipada Suparatpreecha
Lanna Architecture Center, Faculty of Architecture, Chiang Mai University
2) Board Game Development for The Elderly to Accessing the Contents of Korat Museum
Asst. Prof. Panida Kaewkoon
Nakhon Ratchima Rajabhat University
2) Smart Elderly with a Chic Story:  Conveying the Elderly’s Experiences and Relationships with Korat City through Places, Stories, and Things.
Chutinun Thongkham
Korat Museum affiliated to the Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
3) Chasing the Northern Lights: Strategy of NoraTeum Museum Inheritance
Asst. Prof.Dr. Thianchai Isaradej
3) Museum (VR) Box for Bedridden Patients
Kanjana Jeeno and Friends
3) Conveying the Ideology and Working Experiences During the First decade (1966 – 1976) of The BAAC’s Former Employee
Nampong Chimsook
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
14.00 (GMT+7)The webinar links are available
(All presentations are in Thai with English Simultaneous Translation)
14.15-17.00 (GMT+7)
Exhibition for Aging SocietyElders and Cultural Heritage RehabilitationCommunity in Aging Perspective
Discussant and Moderator:
Chonchanok Phonsing
Museum Siam-National Discovery Museum Institute
Discussant and Moderator:
Lect.Dr. Patoo Cusripitak
Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
Discussant and Moderator:
Lect.Dr. Panpat Plungsricharoensuk
Faculty of Education, Silpakorn University and Dr.Kiriboon Jongwutiwes
1) Organizing Exhibition to Integrate the Differences and Create Happiness for Society in Pandemic
Sirin Yuanyaidee
Kanchanaphisek National Museum, Fine Arts Department
1) The Strategies to Enhance Lifelong Learning for the Elderly in Khorat Geopark Site A Case Study of Khorat Fossil Museum. 
Nirawit Piarasd and Lawan Torsakul
Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resource (In Honors of His Majesty the King), Nakhon Ratchasima Rajabhat University
1) Preservation of Food Cultural Heritage from Senior’s Memories in The Muslim Community of Bangkok Noi 
Tipawan Wannamahin and Sobha Srisumran
2) Action Research: Display Design for The Elderly 
Asst.Prof.Dr.Pasit Leeniva and Lect.Krittiya Piya-aroon
Faculty of Architecture, Bangkok University 
2) Engaging Two Generations Extending the Life of Black Tai Heritage Museum in Pan Tanom Museum Refurbishment 
Tanom Kongyimlamai, Netnapha Rumruay, Prang Pingmuanglekand and Asst.Prof. Sumittra Suraratdecha, Ph.d.
2) The Elders Outside
Phicsinee Pongpai and Wiranya Pumraya
Faculty of sociology and anthropology, Thammasat University
3) Senior Curator and Their Rajadamneon Road Exhibit
Taweesak Woraritrueangurai
Museum Siam- National Discovery Museum Institute
3) Museum and Heritage Rehabilitation with Participation of The Seniors
Benchawan  Phonprasoet
Phimai National Museum, The Fine Arts Department
3) The Result of Giving Program Through Community Radio on Exercise Behavior of the Elderly and Knowledge About the Elderly in Community
Laddawan Phothiwichit
Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center

18th September 2021

9.00 (GMT+7)The webinar link is available
(English with Thai subtitle / Discuss in English with Thai simultaneous translation)
9.15 (GMT+7)Museum and Aging Society in Asia

Discussant
: Dr.Ana Maria P. Labrador, Deputy Director-General for Museums, National Museum of the Philippines

Moderator
: Dr.Theethavat Janevatchararuk, Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

Leaf Art Workshop for the Elderly: A Step Towards Universal Accessibility and Inclusivity
Jhaydee Ann F. Pascual, National Museum of the Philippines, Philippines

Farsighted Museum: Creativity and Innovation in Cultural Heritages
Swosti Rajbhandari Kyastha, Lumbini Buddhist University, Nepal

New Approach on Cabinet of Curiosity for Ageing People in Malaysia’s Museum Context 
Mohd Syahrul bin Ab. Ghani, Department of Museums Malaysia, Malaysia

Mission Possible: Seniors and Contemporary Art Project
Maria Tang and Sharon Chen, Singapore Art Museum, Singapore

Senior Citizen Co-Curation: Reflection on Traces of Ratchadamnoen Exhibition
Thaweesak Woraritrueangurai, Museum Siam – National Discovery Museum Institute, Thailand

Understanding Older People’s Problems in the Society from the Exhibition “The Stories of Getting Old”
Hoang Thi Nhu Hoa and Le Minh Thao, Vietnam Women’s Museum, Vietnam
14.00 (GMT+7)Challenges in Creating Museums for Aging Society 
Roundtable by Co-organizers
Moderator: Lect. Udomluck Hoontrakul, Faculty of sociology and anthropology, Thammasat University and Chewasit Boonyakiet, National Science Museum, Thailand (NSM)
(Thai with English Simultaneous Translation)